Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.série: 1x01-1x05 | 1x06-1x10 | 1x11-1x15 | 1x16-1x22
2.série: 2x01-2x05 | 2x06-2x10 | 2x11-2x15 | 2x16-2x22
3.série: 3x01-3x05 | 3x06-3x10 | zbytek v přípravě
hlášky z Bones

Hlášky ze seriálu

Epizody 3x01 - 3x05


3x01 WIDOWS SON IN THE WINDSHIELD
 


Doug Doyley: So your husband signed his name to the marriage license with an 'X'?
Angela: Yeah.
Doug Doyley: So you married a guy without knowing his name.
Angela: It was Fiji, okay. I was on vacation.
 

Doug Doyley: Takže Váš manžel se na svatebním listu podepsal písmenem "X"?
Angela: Jo.
Doug Doyley: Takže jste si vzala nějakého chlápka, aniž byste znala jeho jméno.
Angela: Bylo to na Fidži, jasný? Byla jsem na dovolené.
 

Zack: Hey! Why are you listening to my chest?
Booth: Because I thought you were dead.
Zack: Why?
Booth: Why? You’re lying on a stainless steel table for dead people.
Zack: I got tired.
Booth: New rules okay? Sleeping is for couches and beds and stuff like that.
 

Zack: Hej! Proč posloucháš můj hrudník?
Booth: Protože jsem si myslel, že jsi mrtvý.
Zack: Proč?
Booth: Proč? Ležel jsi na ocelovém pitevním stole.
Zack: Byl jsem unavený.
Booth: Stanovíme si nová pravidla, ano? Spát se bude na gauči, v posteli a nebo podobných věcech.
 

Brennan: (After Booth knocks her to the ground, thinking that a bomb was going to go off.) Why are your eyes closed?
Booth: I thought we were going to get blown up.
Brennan: (looks up) ...It's just a transmitter...
Brennan: I'm curious... in an explosion, how would shutting your eyes help?
Booth: Uh? It just... it does, okay?
 

Brennanová: (Poté, co ji Booth srazí k zemi, když si myslí, že vybuchne bomba) Proč máš zavřené oči?
Booth: Myslel jsem, že vyletíme do vzduchu.
Brennanová: (vzhlédne) ...Je to jen transmitér...
Brennanová: Zajímalo by mě... jak by ti při explozi pomohly zavřené oči?
Booth: Eh? Prostě... by pomohly, jasný?
 

Angela: (describing her husband to the private investigator) Tall...yes. Muscular...black! That's all I got. You know what? I think his name had a 'B' in it. Actually it could have been a 'K'. You know what? I can make you a sketch.
 

Angela: (popisuje svého manžela soukromému detektivovi) Vysoký... Ano. Svalnatý...Černoch! To je všechno, co si pamatuju. Víte co? Myslím, že v jeho jméně je písmeno "B". I když by tam vlastně mohlo být "K". Víte co? Můžu Vám nakreslit portrét.

Bones: There's a phrase in ancient Greek burned into the back of the vault door.
Booth: Well, what's it say?
Bones: I don't know, it's in ancient Greek.
 

Brennanová: Na zadní straně dveří trezoru je vypálená věta ve staré řečtině
Booth: No a co znamená?
Brennanová: Co já vím, je to ve staré řečtině.
 3x02 THE SOCCER MOM IN THE MINIVAN
 


Caroline: (walking onto the platform and setting off the alarms) People! Please tell me that all your fancy-ass equipment, is wrong!
Bones: You are not supposed to be up here.
Caroline: Booth can shoot me later.
 

Caroline: (vchází do prostoru laboratoře a aktivuje alarm) Lidi! Prosím, řekněte, že se všechny ty vaše vychytané přístroje porouchaly!
Brennanová: Nemáte povolení tu být.
Caroline: Booth mě může zastřelit později.
 

Hodgins: Look, I'm not gonna deny that she's attractive.
Angela: Oh totally hot.
Hodgins: (surprised) What?
Angela: The bombshell from the bomb squad, she's totally hot.
Hodgins: Yeah, I know...I mean...
Angela: Look Jack, I really don't care what's going on in your pants, as long as it stays in your pants.
 

Hodgins: Podívej, nebudu popírat, že je atraktivní.
Angela: Jó, absolutně sexy..
Hodgins: (překvapené) Cože?
Angela: Sexbomba z jednotky na likvidaci výbušnin - je fakt k nakousnutí.
Hodgins: Jo, já vím...chci říct...
Angela: Podívej Jacku, je mi upřímně jedno, co se děje v tvých kalhotách, pokud to tam taky zůstane.
 

Bones: (to Angela) Perhaps you could use these, there's a portion of tongue, hair, and brain matter.
Angela: Okay, if anybody needs me, I'm gonna go throw up...then do some paperwork.
 

Brennanová: (k Angele) Možná by se ti mohlo hodit tohle. Je tu kus jazyka, vlasy a mozková hmota.
Angela: Bezva, kdyby mě někdo potřeboval, jdu zvracet... a pak se věnovat papírování.
 3x03 DEATH IN THE SADDLE
 


Angela: I know about this hypnotism thing, I was a magician's assistant at a little gypsy carnival in Brazil.
Cam: Now that's an opening line.
Angela: Oh, Mysterio was really cute and I was younger then and, the whole being sawed in half thing was actually kinda hot.
Cam: We were talking about hypnotism...
Angela: Right.
 

Angela: Já se v hypnóze vyznám, během cikánského festivalu v Brazílii jsem dělala asistentku kouzelníka.
Cam: Tak to je dobrý začátek.
Angela: Á, Mysterio byl opravdu roztomilý a já tehdy byla mladá a jak mě tehdy přeřízl, bylo fakt sexy.
Cam: Mluvíme pořád ještě o hypnóze...
Angela: Jasně.
 

Cam: Read the Stanford University study. It's not a party trick.
Angela: You read that?
Cam: And I've been hypnotized.
Angela: Why?
Cam: I was in Vegas. I got called up on stage and apparently I clucked like a chicken in front of three thousand people, but I have absolutely no memory of it.
Angela: Was this little episode in the Stanford study?
Cam: No, but it should have been. For the next three days every time someone said "coffee" I'd cluck. Awkward...
Angela: Okay, why am I not feeling better about this?
 

Cam: Přečti si studii ze Stanfordské univerzity. Není to žádný kouzelnický trik.
Angela: Tys ji četla?
Cam: A byla jsem i hypnotizovaná.
Angela: Proč?
Cam: Byla jsem ve Vegas. Zavolali si mě na pódium a jak to tak vypadá, kvokala jsem jako slepice před třemi tisíci lidmi, ale vůbec si na to nevzpomínám.
Angela: Byla takhle epizodka ve Stanfordské studii?
Cam: Ne, ale měla by. Další tři dny - kdykoliv někdo řekl "kafe", tak jsem začala kvokat. Divný...
Angela: Bezva. Proč se po téhle příhodě necítím o nic líp?
 

Cam: Trauma to the forehead...
Booth: Eyes full of maggots and all you see is the boo-boo on the forehead.
 

Cam: Trauma na čele...
Booth: Oči má plné červů a všechno, co tu vidíš je bebí na čele?
 

Hodgins: You know we used to think things through together.
Zack: I apologize, it's possible that my time in Iraq transformed me into a man of action.
 

Hodgins: Víš, dříve jsme všechno promýšleli společně.
Zack: Omlouvám se, je možné, že mě pobyt v Iráku změnil na muže činu.
 

Brennan: Why are you being so judgmental?
Booth: When you turn someone into an object of sexual pleasure, it's wrong.
Brennan: How do you know?
Booth: It says in the Bible.
Brennan: Does not.
Booth: Then it got left out by mistake.
 

Brennanová: Proč to tak odsuzuješ?
Booth: Když z někoho uděláš objekt sexuálního potěšení, je to špatné.
Brennanová: Jak to víš?
Booth: Říká to Bible.
Brennanová: To tedy ne.
Booth: Tak to z ní omylem vypadnlo.
 

(Brennan and Cam are digging in the leaves)
Brennan: I got a foot.
Cam: Me too.
Booth: Find a third one and I'll be impressed.
 

(Brennanová a Cam kopou v listí)
Brennan: Mám nohu.
Cam: Já taky.
Booth: Najděte ještě jednu a dostaly jste mě.
 

Cam: Did you get anything out of the boy who found him?
Booth: The only thing that came out of that kid was vomit.
Brennan: That would explain the pervasive smell.
 

Cam: Dostal něco jsi z toho kluka, co ho našel?
Booth: Jediná věc, která z něj vyšla, byly zvratky.
Brennanová: Tak to by vysvětlovalo ten pronikavý zápach.
 

Booth: Here we are. All of us, basically alone, separate creatures just circling each other. All searching for that slightest hint of a real connection. Some look in the wrong places, some, they just give up hope because in their mind they're thinking, “Oh, there’s nobody out there for me.” But all of us, we keep trying over and over again. Why? Because every once in a while, every once in a while two people meet and there’s that spark. And yes Bones, he’s handsome and she’s beautiful and maybe that’s all they see at first, but making love? Making love, that’s when two people become one.
Brennan: (awestruck) It is scientifically impossible for two objects to occupy the same space.
Booth: Yeah, but what’s important is we try. And when we do it right, we get close.
Brennan: To what? Breaking the laws of physics?
Booth: Yeah, Bones, a miracle. Those people, role playing and their fetishes and their little sex games, it’s crappy sex. You know, at least compared to the real thing.
Brennan: (after looking at Booth thoughtfully for a while) You’re right.
Booth: Yeah, but - Wait a second, I just won that argument?
Brennan: Yup.
 

Booth: Tak jsme tady. Všichni - v podstatě osamělé, izolované bytosti, kroužící jeden kolem druhého. Všichni hledáme nejjemnější náznak opravdového spojení. Někteří hledají na špatných místech, někteří se vzdají svých nadějí, protože si pomyslí: "Och, nikdo mě tam venku nečeká." Ale všichni z nás to zkouší - znova a znova. Proč? Protože jednou za čas, když se dva lidé potkají, přeskočí jiskra. A ano Kostičko - on je pohledný a ona krásná a možná že to je vše, co na první pohled vidí, ale milování? Milování je, když se dva lidé stanou jedním.
Brennanová: (užasle) Je vědecky nemožné, aby dva objekty zaujímaly stejné místo.
Booth: Ano, důležité je, že to zkoušíme. A když to děláme správně, dostaneme se blízko.
Brennanová: K čemu? K porušení zákonů fyziky?
Booth: Jo, Kostičko, k zázraku. Tihle lidé, se svým hraní rolí a fetišismem a sexuálními hrátkami - to je jen mizerný sex. Víš, alespoň ve srovnání s tím pravým.
Brennanová: (po chvíli, kdy se zamyšleně dívá na Bootha) Máš pravdu.
Booth: Jo, ale - moment, já právě vyhrál tuhle hádku?
Brennanová: Jo.
 3x04 THE SECRET IN THE SOIL
 


Cam: I just got off the phone with Hodgins, he's knee deep in compost.
Zack: He must be happy.
Cam: Happy as a pig in ... (trying not to be unprofessional) what pigs like to be in.
Zack: A sty?
 

Cam: Právě jsem dotelefonovala s Hodginsem a je po kolena v kompostu.
Zack: Tak to musí být šťastný.
Cam: Šťastný jako prase v... kdekoliv, kde prasata ráda pobývají.
Zack: V chlívku?
 

Booth: Just saying the guy had a point. If pesticides are so bad for us, then how come people live longer now than they did before they, used pesticides?
Brennan: You're oversimplifying an enormously complex issue.
Booth: Meaning you don't have a good answer.
 

Booth: Jen říkám, že ten chlápek měl dobrý postřeh. Pokud jsou pro nás pesticidy tak špatné, tak jak to, že lidé nyní žijí déle než dříve, když ještě pesticidy nepoužívali?
Brennanová: Zjednodušuješ velmi komplexní problém.
Booth: Což znamená, že na to nemáš žádnou pořádnou odpověď.
 

Hodgins: Well, hello, my exotic princess.
Cam: What a charmingly inappropriate greeting, Dr. Hodgins.
Zack: I think he's talking to a bug.
Cam: Well now I feel a bit rejected.
 

Hodgins: No ahoj, ty moje exotická princezno.
Cam: Jaké okouzlující a nevhodné přivítání, doktore Hodginsi.
Zack: Myslím, že to říkal broukovi.
Cam: Cítím se tak trochu odmítnutá.
 

Dr. Sweets: Let's talk about conflict. When you guys argue how do you come to a resolution?
Brennan: We don't argue.
Dr. Sweets: Come on! Remember? (indicating his office) Zone of truth. Right here.
Booth: Fine. We might, bicker a little bit, but that's not arguing.
Brennan: Bicker? I don't bicker.
Booth: No? What about the whole environmentalism thing?
Brennan: That was a discussion.
Booth: You pretty much told me my penis was gonna shrink if I didn't eat organic food.
Brennan: That's not bickering, that's being a good friend.
Booth: My penis is just fine, thank you.
 

Dr. Sweets: Pojďme mluvit o konfliktu. Když se vy dva hádáte, jak dojdete k nějakému řešení?
Brennanová: My se nehádáme.
Dr. Sweets: No tak! Vzpomínáte? (ukáže na svoji kancelář) Zóna pravdy. Teď a tady.
Booth: Tak jo. Možná se trochu popichujeme, ale to není hádání.
Brennanová: Popichujeme? Já tě nepopichuju.
Booth: Ne? A co ta věc s životním prostředím?
Brennanová: To byla diskuse.
Booth: V podstatě jsi mi řekla, že se mi smrskne penis, když nezačnu jíst organické jídlo.
Brennanová: To není popichování, jen přátelská rada.
Booth: Můj penis je v pořádku, díky.
 

Booth: Hey, is that the test from Dr. Sweets?
Brennan: Yes.
Booth: Well what did you put for number seven? Because I put twelve to fifteen times a day and now I'm thinkin', I really misunderstood the question.
Brennan: (hiding the test from him) We're not supposed to discuss our answers.
Booth: Come on, Bones. Teacher's not in the room, let me see.
Brennan: Is this how you got through school, Booth?
Booth: No! Well, maybe algebra.
 

Booth: Hej, je tohle test od doktora Sweetse?
Brennanová: Ano.
Booth: A co jsi vyplnila k číslu 7? Protože já tam dal 12-15x denně a teď přemýšlím nad tím, že jsem tu otázku pochopil asi úplně jinak.
Brennanová: (schovává před ním test) Nemáme o svých odpovědích mluvit.
Booth: No tak, Kostičko. Učitel není v místnosti, nech mě kouknout.
Brennanová: Tak takhle ses prokousal školou, Boothe?
Booth: Ne! No, možná algebrou.
 3x05 MUMMY IN THE MAZE
 


Hodgins: (about Angela’s husband) We want you to contact him.
Angela: And get him to sign the divorce papers.
Amber: By get him do you mean...force him to sign them?
Hodgins: If necessary. Do you have a gun?
Angela: Or just remind him of who I am and ask him politely.
Hodgins: What are you, Canadian?
 

Hodgins: (o Angelině manželovi) Chceme, abyste ho zkontaktovala.
Angela: A přiměla ho podepsat rozvodové papíry.
Amber: Tím přiměním myslíte... donutit ho k podpisu?
Hodgins: Pokud to bude nutné. Máte zbraň?
Angela: Nebo mu jen připomeňte, kdo jsem a laskavě ho požádejte.
Hodgins: Co jsi zač? Kanaďanka?
 

Booth: You know, that's all you care about is science.
Brennan: Well, in the end even someone who believes in empiricism and science has to take a leap of faith.
Booth: What?
Brennan: Well I believe in what I can hear, taste, see, touch and measure. You believe in what you feel. Pastor Jonas believes that God speaks to him through a sacred book.
Booth: Yeah well, I feel like I'm on the wrong side of the argument here.
 

Booth: Víš, věda je to jediné, o co se staráš.
Brennanová: No, nakonec i ten kdo věří v empirii a vědu, musí udělat krůček víry.
Booth: Cože?
Brennanová: Já věřím v to, co můžu slyšet, ochutnat, vidět, dotknout se nebo změřit. Ty věříš v to, co cítíš. Pastor Jonas věří, že k němu Bůh mluví skrze svatou knihu.
Booth: Jo, no...připadám si, jako bych teď byl na špatné straně diskuze.
 

Brennan: (referring to the Halloween party) We could still go.
Booth: Ah, we look like hell.
Brennan: It's a Halloween party. We could be Wonder Woman and, ahm, what's Superman's secret identity?
Booth: (putting his squint glasses on) Clark Kent.
Brennan: Yes. We could be Wonder Woman and Clark Kent after a really, really bad date.
Booth: Yeah, bad date because you shot me.
Brennan: It was only a flesh wound and you dropped me on my head.
Booth: After you shot me. Okay, I think I've got you on this one. Okay, Wonder Woman?
 

Brennanová: (mluví o haloweenské párty) Ještě bychom tam mohi jít.
Booth: Á, vypadáme hrozně.
Brennanová: Je to haloweenská párty. Můžeme být Zázračná žena a, ehm, jakou že to má Superman tajnou identitu?
Booth: (nasadí si "šprtí" brýle) Clark Kent.
Brennanová: Ano. Můžeme být za Zázračnou ženu a Clarka Kenta po opravdu, opravdu špatném rande.
Booth: Jo, špatný rande, protožes mě postřelila.
Brennanová: Je to jen svalové poranění a tys mě upustil na hlavu.
Booth: Až potom, cos mě postřelila. Tak jo, myslím, že jsem to tentokrát vyhrál. Je to tak, Zázračná ženo?
 

Brennan: I'm sorry you had to kill someone. I know you hate that.
Booth: Yeah he had it coming.
Brennan: You hate it. (pauses) I'm sorry that happened to you.
Booth: We saved a girl. That's a pretty good date.
Brennan: Except not really a date.
Booth: I know.
Brennan: It was work, not a date.
Booth: Really really hard work.
Brennan: And we're not really, Wonder Woman and Clark Kent. We're Brennan and Booth.
Booth: Look, you're the one who brought up the date analogy. (they smile at each other)
 

Brennanová: Mrzí mě, žes musel někoho zabít. Vím, že to nesnášíš.
Booth: Zasloužil si to.
Brennanová: Nenávidíš to. (odmlčí se) Mrzí mě, že se ti to stalo.
Booth: Zachránili jsme to děvče. To je celkem dobrý rande.
Brennanová: Až na to, že to není opravdové rande.
Booth: Já vím.
Brennanová: Byla to práce, ne rande.
Booth: Opravdu, opravdu těžká práce.
Brennanová: A my nejsme doopravdy Wonder Woman ani Clark Kent. Jsme Brennanová a Booth.
Booth: Podívej, to tys přišla s tou analogií k randění (vzájemně se na sebe usmějí)
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář